Algemene voorwaarden

Offertes
Offertes zijn gratis en vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen. Alle (schriftelijk, mondeling of per e-mail) opgegeven bedragen zijn exclusief btw.

Tarieven
We werken op basis van een ‘fixed fee’. Dat betekent een afgesproken totaalbedrag voor de uitvoering van de opdracht. In de offerte staat welke diensten en welke producten worden geleverd. We hanteren geen urenverantwoording en brengen dus ook geen ‘meerwerk’ in rekening, tenzij de opdracht tussentijds verandert.
Als we derden inschakelen, is dat in de ‘fixed fee’ begrepen. Derden factureren dus nooit aan de opdrachtgever.

Facturen
Facturering vindt plaats na afronding van de advisering en/of oplevering van producten. Als we tussentijds (bijvoorbeeld per projectfase) factureren, is dat expliciet in onze offertes opgenomen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij langlopende advies- en productietrajecten.

Betaling
Facturen dienen betaald te worden binnen 14 dagen.